Coottoowo ma!

 Posted in DEFAULT

Ceede

   03.04.2018  1 Comments

Video about ceede:
To a jabi Iisa Almasiihu nder bernde ma, Jawmiraawo laatinan ma mo maako, bana o laatiniri annabi Ibrahiima adiliijo! Ammaa noy wakeere yonki maada? Nde Iisa Almasiihu hokki yonki mum, haa keba kisndam, an dume ndokkataa mo?

Ceede


Annabi Muusa wadi alaama mboodi bee njamndi mbodeeri, o bili ndi dow leggal fodde umroore Jawmiraawo. Nden, Jawmiraawo neloy bodde yiiteeje caka mabbe, de ngati yimbe, duudbe mabbe maayi.

Ceede

Ceede

Banndiraawo, jooni a nani Konngol Jawmiraawo. Ceede Jawmiraawo don sarwine an kuldo mo, ceede mo don wi'e: Ngam maajum o seedake laabdum, o wi'i:. Ceede

Maadalla, Jawmiraawo walle, haa keba yerduye muudum. Bana no ceede Muusa biliri mboodi njamndi mbodeeri dow leggal nder ladde, bana non be bilata bii-neddo boo. Ceede

Aa'a, mi don finndine dow ko annduda. Ceede ndanyaabe haa Baabiraawo spodx maayataa. Ceede

Joga Coottaari ma bee sembe, ngam wakkati badake. Ngam on ndanyaabe hesbe bee wolde Ceede yeere nde timmataa.
Ceede maajum ngidindire bee berde laabde, bilaa naafikaare. Senaare, dum toggoore Kisndam!.

Author: Nikobar

1 thoughts on “Ceede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *